Điều khoản và điều kiện sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh (Hệ thống), tổ chức, cá nhân sử dụng mặc nhiên chấp thuận và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai, đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh, chỉ sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.
 • Chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản, mật khẩu của mình, trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành hệ thống.
 • Chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do mình gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ công và các tiện ích khác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác.
 • Mọi trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Đồng ý chia sẻ thông tin đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh không được thực hiện một trong các hành vi sau:

 • Quấy rối, gây phiền toái, gây bất tiện, hạn chế, ngăn chặn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh;
 • Đăng hoặc truyền qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh bất kỳ tài liệu có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, khiêu dâm, xúc phạm hoặc gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức cá nhân khác hoặc tài liệu, thông tin khác trái với các quy định của pháp luật;
 • Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu.
 • Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.
 • Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.
 • Tạo ra hoặc phát tán chương trình tin học gây hại, tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử, xâm nhập trái phép, can thiệp vào chức năng hoạt động của Hệ thống hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
 • Gian lận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác; sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Hệ thống mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;
 • Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

3. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh có quyền Tạm dừng, Khoá, Huỷ các tài khoản trên Hệ thống có các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận hoặc không tuân thủ các điều khoản sử dụng đã nêu ở trên mà không cần thông báo cũng như bồi thường

4. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh không chia sẻ thông tin về người sử dụng với các cơ quan khác mà không có sự cho phép của người sử dụng, trừ các trường hợp:

 • Việc cung cấp là cần thiết để giải quyết một thủ tục hành chính, dịch vụ công theo yêu cầu của người sử dụng;
 • Việc cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan.

5. Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều khoản và điều kiện sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh, các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo trên Hệ thống. Người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên Hệ thống có nghĩa là đã chấp nhận các sửa đổi đó.